+18 | L'uomo Che Guarda | The Voyeur | 1994 | DVDRip

Discussion in 'Download' started by dryusufbal, May 31, 2010.

 1. dryusufbal

  dryusufbal Guest

  +18 | L'uomo Che Guarda | The Voyeur | 1994 | DVDRip

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  Alýntý:

  Cast: Katarina Vasilissa, Francesco Casale, Cristina Garavaglia, Raffaella Offidani, Antonio


  Salines, Eleonora De Grassi, Gabri Crea, Martine Brochard, Franco Branciaroli, Erika Savastani, Paolo Murano, Ted Rusoff, Maria La Rosa, Lulu, Matteo. At a college in Rome, a professor, nicknamed "Dodo" is in a deep depression. His stunningly beautiful wife has just left him for another man. Dodo wants her back very badly and has erotic daydreams about her. A beautiful young student in his class asks him for a ride home and seduces the lucky man, but still he wonders about his wife and her lover. Wile visiting his father he meets his dad's very sexy live-in nurse who takes care of much more then his broken leg. She tells Dodo of a beautiful young woman whose been having a sexual relationship with his father?


  Yaþamýn yorumu olarak Aþk tanrýsý.
  Cemiyetin örümcek aðýnýn altýnda saklý kalan gerçeklerin bir ifadesi olarak cinsel sapýklýk.
  Toplumun bastýrdýklarýný ifade etmekte...
  Bunlar Moravia nýn "L UOMO CHE GUARDA" adlý romanýndaki üç fikir; film de bu romandan alýnmýþtýr.
  Bilip anlamak için, yönetmen de bu yazar gibi entellektüel yönden gözlemde bulunma ihtiyacýný duyar. Aynen bir entomolojist misali ön yargýsýz ve utanma hissinden uzak bir yaklaþma, sanki mikroskop altýndaki böceklerin cinsel organlarýný inceler gibi saplantý bir analize ve bir röntgenci merakýyla genç bir üniversite profesörü olan DODO ile karýsý SILVIA arasýndaki iðrenç ve hastalýklý iliþkiyi ve Silvia nýn baþtan çýkartýcý þehvet düþkünlüðünü ele almakta. SILVIA nýn ortadan kayboluþundaki "esrar", DODO nun filmdeki diðer karakterlerle oluþturduðu karmaþýk ve münakaþaya açýk iliþkilerle doruk noktasýna ulaþýr. Bu iliþkilerin içine teþhirci, maðrur ve tahrik edici babasý ALBERTO arasýnda geliþen uyuþmazlýk, hiç birþeyden çekinmeyen, utanmaz hemþire FAUSTA ile geliþtirdiði aðýzlarý sulandýracak kadar saf yüz yüze gelmeler ve öðrencisi güzel zenci kýz PASCASIE ile oluþturduðu, pek sýcak olmasýna raðmen çapraþýk ve belirsiz iliþkisi de girmekte. Geçmiþindeki cinsel yaþamýn birkaç anýný bir araya getirmeyi ve bunlarý analiz etmeyi baþarýnca , DODO bunlarý tekrardan yaþamakla SILVIA nýn anlamsýz gibi görünen kaçýþýna ýþýk tutar. Bunun sonucu olarak yüz yüze geldiði belirsiz gerçek, onu Moravia misali, erkekle kadýnýn "esrarý" arasýndaki önemsiz çekiþmeleri gözleyen þairane bir "röntgenci" rolünü seçmesine neden olur...

  [​IMG]

  [​IMG]Resimi orjinal boyutlarýna getirmek için týklayýnýz.Orjinal resim 674x598 boyutlarýndadýr.[​IMG]

  [​IMG]  Code:
  
  http://hotfile.com/dl/45690646/6cee21f/L_uomo_che_guarda_18.part1.rar.html
  http://hotfile.com/dl/45698323/586f2cc/L_uomo_che_guarda_18.part2.rar.html
  http://hotfile.com/dl/45701141/3d7ae49/L_uomo_che_guarda_18.part3.rar.htm
  http://hotfile.com/dl/45688810/4c4cd4d/L_uomo_che_guarda_18.part4.rar.html
  http://hotfile.com/dl/45689702/c16010a/L_uomo_che_guarda_18.part5.rar.html
  
  
   
 2. m.j.m group

  m.j.m group Guest

  liks di :(
   

Share This Page