Renk Uyumu Nasil Yapilir

Discussion in 'Download' started by mieke313, Feb 19, 2007.

 1. mieke313

  mieke313 New Member

  Messages:
  0
  Likes:
  0
  Photoshopta dekupe ettiðiniz bir resimin üstüne attýnýz ve renk farkýlýklarý çok yüksek bunu gidermenin bir çok þekili vardýr yapýcaðýnýz iþlemleri nasýl hangi þekilde yapýlmasýný bilmelisiniz.

  Öncelikle Color balance dediðimiz kýsa yolu "ctrl+b" olan renk düzenleme aracýmýz vardýr buradan magenta,yellow, red,cyan,blue,sarý gibi renk yoðunluklarýný verebiliriz. Ayrýca Color balancenýn deðiþik ayarlarýda vardýr..Tone balence dediðimiz ayarlardan biraz bahsedeyim.
  Shadows : Verilen renk tonunu resmin koyu bölgelerine ayarlar ve daha koyu bir þekile getirir.
  Midtones : Normal verilen deðerleri girerek sadece resime verilen tondaký normal standart renk i kazandýrýr.
  HightLights : Shadows un tam tersi olan Hightlights verilen rengin açýk bölgelerine verilen renkteki yoðunluða göre daha açýk bir hale getirir.

  Verilen renkleri resim üzerinde görmek için Cancel butonun altýndaki Prewiev imleç ine týklarsanýz verdiðiniz rengin oranýný görebilirsiniz ve buda tam olarak doðru sonuç a ulaþmanýzý saðlýyacaktýr.

  Curves : Channel kanallarýndan istenilen kanal a göre resmin üzerindeki ýþýk yoðunluðu ile oynayarak resimin renk katmanlarýný deðiþtirmek için kullanýcaðýnýz araçtýr. Channeller ile renk açmanýzý tavsiye etmiyorum bazý baský makineleri channelles den ayarlanan fotoðraflarý alakasýz renklerde basmaktadýr. Curves in kýsayolu "m" dir . Curves i ilk açtýðýnýzda bir kare ve ortasýnda çaprazlama bir cubuk görüceksinizdir. Rgb modundayken onun ortasýndan tutarak yukarý kaldýrýrsanýz resmin rengi açýlýr aþþaðýya çekerseniz resimin rengi koyulaþýr. Rgb modunda çalýþýyorken dedim çünkü bu renk modu cmyk da iken tam tersi olucaktýr yani aþþaðýya çekildiðinde resim açýk tonlara ulaþýcak yukarýya çektiðinizde resmin renkleri koyulaþýcaktýr.

  Brightness / Contrast : Resimdeki ýþýk düzenini tam olarak parlaklýðý ve solukluðu ayarlayan araç týr. Iþýðýn parlýyan yerlerine canlýlýk katar ve soluk resimlerinizi canlý bir hale getirir. Brightness i veya Contrastý azaltýrsanýz soluk bir resimle karþý karþýya gelirsiniz çoðaltýrsanýz canlý bir resime kavuþursunuz. Denilebilirki þimdi neden ben canlý bir resmi brightness ini kýsarak soluk hale getireyim. Kýsaca bahsedeyim bazen ýþýðýn çok gelen kýsýmlarýndan ýþýðýn tonunu azaltmak amacýyla brightness i kullanabiliriz. Bu araç ada Ýmage > Adjusmetns > Brightness / Contrast menüsünden ulaþabilirsiniz.

  Levels : Brightness / Contrast ýn yaptýðý gibi ýþýðýn tonunun brightnessi ile oynamýza ve brightness contrass aracýndan biraz daha ileri bir teknolojiye sahip araçtýr. Ayrýca curves in yaptýðý iþleride yapmakta üstüne yoktur. bunu hemen kullanamýycaðýnýz için çok bahsetmiyorum kýsayolu " L " dir.

  Auto Contrast : kýsayolu Alt+Shift+Ctrl+L resimde contrast ayarlarýný otomatik verir genelde renklendirme olan siyah beyaz resimlerde hoþ olur normal renkli resimlerde genelde bozar. Tavsiyem kendiniz görerek istediðiniz rengi vermeniz dir.

  Auto Levels : Yukarýda levels in anlatýmýný kýsa bir þekilde yapmýþtým o iþlemleri photoshop kendine göre ayarlar kullanýþlý bir araç bazý resimlerde iþe yarýyabiliyor. kýsayol tuþu : Shift+Ctrl+ L dir.

  Hue Saturation : Resimdeki editleceðiniz renklerin doygunluðunu ve belirginliðini artýrýr.
  Hue : Resimdeki renk katmanlarý arasýnda ki deðiþikliði saðlamanýz için düþünülmüþ olan bir araç.
  Saturation : Çoðalttýkça resimdeki renkleri yoðunlaþtýrýr azaltýðýnýzda görüceksiniz resmin ana renklerini siyah beyaz yapar renk doygunlunluðunu ayarlýyabileceðiniz güzel bir araç daha.
  Lightness : Adýnda belli olduðu gibi hue ve saturation ile yapýlan ayarlarýnýzýn son halinin resimdeki koyuluðunu ve açýklýðýný ayarlýycaðýnýz ve renk lerin daha derin bir izlenim vermesini saðlýyacaðýnýz araçtýr.

  Hue / Saturation Colorize yi seçtiðinizde standart olan bir renk kodunu girer hue : 214 , Saturation : 25 , Lightness : 0 bunlarýn üzerinde resmin komple rengini tek renk üzerinde deðiþtirmeniz için saðlanmýþ bir araç týr genelde fotoðrafçýlarýn kullandýðý resimleri siyah beyaz ve sephia tonunu daha hoþ bir hale getirmek için son kullanýlacak araç týr diyebiliriz. Kýsa yolu : CTRL + U dur.

  Desaturue : Resminizi kolay ve pratik bir þekilde siyah - beyaz hale getirir. Ben þahsen bunu kullanmýyorum hue/saturation ile gerçekleþtirilmiþ bir kompoze daha hoþ ve gerçekci oluyor sephia tonunu da daha güzel bir þekilde ayarlýyabiliyorsunuz.

  Replace Color : Resimin belirli tonlarýný seçerek o bölgelerde hue, saturation, ligthness ayarlarýný girebileceðiniz biraz daha ileri düzey kullanýcýlar için tasarlanmýþ bir araçtýr. Yeni baþlýyanlar büyük bir olasýlýk ile mantýðýný hemen kavrayamýyacaklardýr. Bu araç çok kullanýcýya çok seçenek sunduðu için pek bahsetmiyorum aklýnýzý karýþtýrmak istemem.

  Selective Colors : Çok kullanýþlý bir araçtýr. Yaptýðý iþler kurtarýlmasý zor olan geri dönüþüm ü olmayan renkleri daha doðal bir hale getiren bir araçtýr. Resimdeki istediðiniz rengi sadece o renk in ayarlarýyla oynamanýzý saðlýyan bir araçtýr.

  Channel Mixer : Ýsmindende anlaþýldýðý üzere Channelerin kaba renkleriyle oynayarak resimin renk düzenini deðiþtirebileceðiniz bir araç. Sert renkler yüzünden channel kullanmayan kullanýcýya ters bir araçtýr  Þimdilik bu kadar bu anlattýðým araçlarýn kullanýþ þekli sorulan sorunun cevap ý olarak yazdýðým bilgilerdir.
   

Share This Page